Rodzaje materiałów

W naszej ofer­cie zna­j­duje się ponad 100 mate­ri­ałów do wyboru.

Dla niek­tórych to duża zaleta, dla innych, niezde­cy­dowanych, prawdziwe wyzwanie.

Mate­riał należy dobrać w zależności od:

 • przez­naczenia (typ, warunki atmosferyczne),
 • stylu, naw­iązań historycznych,
 • rodzaju naw­ierzchni,
 • otoczenia w którym obiekt będzie się znajdował,
 • zasob­ności portfela,
 • włas­nych preferencji.

Każdy mate­riał charak­teryzują takie para­me­try jak:

 • gra­matura, rodzaj powierzchni,
 • szty­wność,
 • wytrzy­małość (na pocieranie, na kłu­cie, roz­cią­ganie, napręże­nia kierunkowe),
 • chłon­ność (odporność na wilgoć),
 • współczyn­nik odbi­ja­nia światła (w dużej mierze zależny od koloru),
 • wzór, kolor,
 • śliskość, gład­kość,
 • łatwość utrzy­ma­nia i konserwacji.

Wszys­tko to, wpływa na koń­cową cenę.

Zapy­taj o ceny materiałów