Wymiana szyb

Mon­taż, wymi­ana szyb samochodowych

Zaj­mu­jemy się sprzedażą i mon­tażem szyb samo­chodowych znanych i sprawd­zonych marek:

Logo pilkingtonLogo FUYAOLogo GuardianSaint-Gobain Sekurit Logo

Mamy również w swej ofer­cie nieuszkod­zone auto szyby uży­wane, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Wymi­ana szyby

Czas wymi­any, mon­tażu szyby samo­chodowej uza­leżniony jest od tego czy szyba jest wkle­jana czy mon­towana na uszczelce. Mon­taż szyby wkle­janej do samo­chodu osobowego trwa około 1 godziny z pos­to­jem samo­chodu do momentu wyschnię­cia kleju. Mon­taż szyby wkle­janej do samo­chodu ciężarowego trwa około 1 godziny do 2 godzin, czas pos­toju samo­chodu ciężarowego od 3 do 4 godzin. Mon­taż szyby na uszczelce zaj­muje około 0,5 godziny do 1 godziny. Do mon­tażu szyb kle­jonych uży­wamy kleju Sika, naszym zdaniem najlep­szego obec­nie kleju na rynku szybiarskim.

Nato­mi­ast jeżeli chodzi o mon­taże szyb na uszczelkę to zawsze staramy się odzyski­wać poprzed­nie uszczelki do ponownego mon­tażu, jeżeli oczy­wiś­cie stan takiej uszczelki jeszcze pozwala na ponowne uży­cie. Jeżeli nie można ponownie wyko­rzys­tać starej uszczelki to mamy oczy­wiś­cie na miejscu nowe. W więk­szości przy­pad­ków jed­nak udaje się nam odzyskać stare uszczelki tak żeby nie obciążać klienta dodatkowymi kosztami.

Jak wygląda pro­ces wymi­any auto szyby?

Wymi­ana szyby samo­chodowej włas­nym zakre­sie jest możliwa, aczkol­wiek ama­torskie rozwiąza­nia w tej kwestii nigdy się nie sprawdzają.

Dla ciekaws­kich, w skró­cie opisu­jemy jak wygląda typowy przy­padek wymi­any szyby samochodowej:

  • Usunię­cie starej szyby
  • Oczyszcze­nie podłoża
  • Nakładanie kleju
  • Założe­nie uszczelki
  • Mon­taż szyby

Nakle­jka z numerem rejestracyjnym

Nakle­jkę z numerem rejes­tra­cyjnym w więk­szości wypad­ków udaje się przek­leić bez problemów.

W przy­pad­kach, kiedy nakle­jka uległa uszkodze­niu, dup­likat nakle­jki można ode­brać w Starost­wie Powia­towym, w Wydziale Komu­nikacji (opłata rzędu 10 zł).