Przyciemnianie szyb

Zaj­mu­jemy się przy­ciem­ni­an­iem szyb samo­chodowych najlep­szymi foliami dostęp­nymi obec­nie na rynku.

Gwaran­tu­jemy naszym klien­tom bez­pieczne i zgodne z przepisami przy­ciem­ni­anie szyb ponieważ posi­adamy atest i wpis do kra­jowego rejestru Insty­tutu Ceramiki i Mate­ri­ałów Budowlanych w Krakowie.

Folie samochodowe i okienne

Naszym głównym atutem jest fakt, że folie których uży­wamy do przy­ciem­ni­a­nia szyb są prze­badane przez ICiMB i są dopuszc­zone do instalowa­nia w pojaz­dach samo­chodowych ponieważ speł­ni­ają wymogi pol­s­kich przepisów. Folie te są foliami atestowanymi. Do każdego folowa­nia dajemy klien­tom spec­jalne świadectwo homolo­gacji i nakle­jkę na foliowane szyby z numerem atestu.

Ofer­u­jemy naszym klien­tom prób­niki folii i służymy fachową poradą i infor­ma­cją przy doborze odpowied­niego pro­duktu, dopa­sowa­niu koloru i inten­sy­wności przyciemnienia.

Wyko­rzysty­wane przez nas folie samo­chodowe objęte są 7 let­nią gwarancją, Zapew­ni­amy naszym klien­tom najwyższą jakość zarówno usługi przy­ciem­ni­a­nia szyb jak i materiału.

W naszej ofer­cie mamy folie:

  • anty­wła­man­iowe,
  • bezbar­wne i kolorowe, o różnym stop­niu zaciemnienia
  • met­al­i­zowane
  • matowe

Zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi w Polsce przepisami prze­puszczal­ność światła folowanych szyb samo­chodowych nie może wynosić mniej niż 70%.

Folie samochodowe

zalety przy­ciem­nionych szyb

Pro­fesjon­al­nie przy­ciem­nione szyby samo­chodowe atestowanymi foliami zapew­ni­ają 99% redukcji promieniowa­nia UV, a co za tym idzie popraw­iają skuteczność dzi­ała­nia kli­matyza­cji i ograniczają w znaczący sposób nagrze­wanie się wnętrza samochodu.

Chronią także wnętrze samo­chodu przed nagrzaniem powi­etrza oraz zabez­pieczają plas­tikowe i tapicerowane ele­menty wnętrza samo­chodu przed popękaniem i wyblaknięciem.

Niewąt­pliwą zaletą foliowa­nia szyb samo­chodowych jest fakt, iż jest to pro­ces odwracalny, tzn. można bez jakiegokol­wiek uszczer­bku dla szyby ściągnąć taką folię. Jest to szczegól­nie przy­datne w sytu­acji gdy będziemy chcieli sprzedać samochód, a potenc­jalny przyszły naby­wca może nie życzyć sobie przy­ciem­nionych szyb.

Kole­jną zaletą przy­ciem­nionych szyb samo­chodowych jest ochrona przed oślepi­e­niem, przy­ciem­nione szyby redukują odblaski i zmęcze­nie oczu.

Samochód z przy­ciem­ni­anymi szy­bami wygląda na pewno ład­niej i este­ty­czniej, lep­iej się prezen­tuje, jed­nakże nie o sam wygląd w pro­ce­sie foliowa­nia chodzi a przede wszys­tkim o bezpieczeństwo.

Szyby samo­chodowe pokryte folią są bardziej odpornie na stłuczenia, a jeżeli już dojdzie do stłuczenia to nie rozsy­pują się na drob­ni­utkie kawałeczki szkła po całym samochodzie.

Folie samochodowe - Llumar

Foliowane szyby zapew­ni­ają właś­ci­cielowi pojazdu kom­fort dyskrecji zarówno prze­wożonych przed­miotów, towarów jak i pasażerów, chronią wnętrze pojazdu przed ciekawym okiem gapiów.