Tapicerstwo

Zaj­mu­jemy się usługami tapicer­skimi dla branży samo­chodowej oraz meblowej.

Nasza spec­jal­ność to:

 • tapicerstwo samo­chodowe,
 • tapicerstwo moto­cyk­lowe,
 • tapicerstwo meblowe

Jakość usług

Dia­beł tkwi w szczegółach.

Jakość wyko­na­nia to najważniejsza sprawa w takim rzemiośle jakim jest tapicerstwo. Gołym okiem, od razu, widać czy tapicer przyłożył się do zle­conego zada­nia. Sposób prowadzenia szwów, pre­cyzja igły, napię­cie mate­ri­ału, wyko­nanie pro­filu i jego włas­ności plas­ty­czne świad­czą o tym, jakiej zręczności potrzeba, żeby pogodzić delikat­ności jakiej wymaga szy­cie i siły potrzeb­nej do obróbki grubych materiałów.

Ale zdol­ności man­u­al­nie, pre­cyzja wyko­na­nia i dbałość o detal to dopiero połowa sukcesu.

Liczy się wiedza i doświad­cze­nie w takich dziedz­i­nach jak:

 • pro­jek­towanie,
 • design,
 • his­to­ria sztuki,
 • his­to­ria motoryzacji.

Trzeba sporo wiedzieć, żeby z gustem dopa­sować mate­riał i formę.

Umów się na wycenę!

Ter­mi­nowość

Drobne naprawy robimy od ręki. Krótki ter­min real­iza­cji oznacza także opty­malny koszt.

Połącze­nie jakości i krót­kich ter­minów real­iza­cji to prawdziwa sztuka.

Najlep­sze materiały

W stan­dar­d­owej ofer­cie naszych mate­ri­ałów zna­j­duje się ponad 100 wzorów.

Dla niek­tórych to zaleta, dla innych poważny prob­lem, bo trudno zde­cy­dować jaki rodzaj wybrać.

Gwarancja

Na wszys­tkie real­iza­cje udzielamy gwarancji.

Dłu­gość okresu gwarancji na jakość usługi jest niezmienna.

Dłu­gość okresu gwarancji na mate­riał zależy od rodzaju materiału.

Jeśli mebel ma służyć przez lata, warto zain­west­ować w mate­ri­ały lep­szej jakości, które choć na początku wydają się droższe, w dłuższej per­spek­ty­wie okazują się opła­calną inwestycją.

Tapicerstwo samo­chodowe

Pole­camy:

 • szy­cie pokrow­ców na siedzenia samo­chodowe, motorów, trak­torów, wózków widłowych, łodzi i innych
 • naprawa siedzeń i foteli samochodowych
 • Odnowa pod­su­fitki (usunię­cie starego pokrycia, naniesie­nie nowego materiału)
 • wygłuszanie kabin samochodowych
 • dora­bi­anie przegród

Szy­jemy pokrowce, napraw­iamy każdego rodzaju siedzenia i fotele samo­chodowe. Odnaw­iamy podsu­fitki, usuwa­jąc stare pokrycie i następ­nie nanosząc nowy mate­riał, wygłuszamy kabiny samo­chodowe i dora­bi­amy przegrody.

Szy­jemy pokrowce na każdego typu siedzenia samo­chodowe, motorów, trak­torów, wózków widłowych, łodzi i innych. Napraw­iamy siedzenia po wys­trzale poduszki powi­etrznej, szy­jemy pokrowce na drążki skrzyni biegów. Na życze­nie klienta odnaw­iamy siedzenia kom­plek­sowo lub tylko wymieni­amy gąbkę lub inne wypełnie­nie. Odnaw­iamy każdy tapicerowany ele­ment pojazdów samochodowych.

Szy­cie pokrowców

Szy­jemy unika­towe pokrowce do wszys­t­kich typów samochodów:

 • samo­chody ciężarowe,
 • maszyny budowlane,
 • maszyny rol­nicze,
 • samo­chody do prze­wozu osób (busy, autobusy)
 • samo­chody dostawcze,
 • samo­chody osobowe.

Pojazdy zabytkowe

Pojazdy zabytkowe to – oprócz samo­chodów po tuningu lub wypadku – grupa zle­ceń, które wykonu­jemy najczęściej.

Wiekowe pojazdy najczęś­ciej potrze­bują liftingu tapicerki. Często wystar­cza tylko dogłębne czyszcze­nie, reper­acja małych ubytków, ale najpiękniejsze efekty daje kom­pletna wymi­ana poszycia.

Maszyny

Maszyny budowlane ze względu na pracę w cięż­kich warunk­ach są szczegól­nie narażone na uszkodzenia tapicerki.

Zapy­taj o wycenę

Tapicerstwo moto­cyk­lowe

Moto­cykle

Każdy moto­cyk­lista dba o swoją maszynę, ale czas i warunki atmos­fer­yczne potrafią odcis­nąć swoje piętno nawet na najpiękniejszej maszynie.

Warto zad­bać o tapicerkę moto­cykla od razu, jeśli zauważysz że coś jest nie tak jak należy. Szy­bko napraw­imy małe ubytki w szwach, rozpru­cia i przetar­cia. W kry­ty­cznych wypad­kach możemy wymienić cały frag­ment, lub całą tapicerkę zastępu­jąc ją takim samym mate­ri­ałem, uży­wa­jąc tego samego rodzaju szwu, tak, że po usterce nie zostanie ani śladu.

Moto­cykle zabytkowe

Sil­nik zagrał, nowy lakier pięknie odbija się w chro­mach. Czas na deser! Wiz­yta u tapicera pod­kreśla wszys­tkie detale. Wyjątkowe przeszy­cia, sposób prowadzenia szwów dają maszynie ciepło i pod­kreślają oso­bisty charak­ter. W takich szczegółach kryje się to, co ma się na myśli mówiąc o „duszy” maszyny.

Umów się na wycenę

Mate­ri­ały do wyboru

W naszej ofer­cie zna­j­duje się ponad 100 mate­ri­ałów do wyboru.

Dla niek­tórych to duża zaleta, dla innych, niezde­cy­dowanych, prawdziwe wyzwanie.

Mate­riał należy dobrać w zależności od:

 • przez­naczenia (typ, warunki atmosferyczne),
 • stylu, naw­iązań historycznych,
 • rodzaju naw­ierzchni,
 • otoczenia w którym obiekt będzie się znajdował,
 • zasob­ności portfela,
 • włas­nych preferencji.

Każdy mate­riał charak­teryzują takie para­me­try jak:

 • gra­matura, rodzaj powierzchni,
 • szty­wność,
 • wytrzy­małość (na pocieranie, na kłu­cie, roz­cią­ganie, napręże­nia kierunkowe),
 • chłon­ność (odporność na wilgoć),
 • współczyn­nik odbi­ja­nia światła (w dużej mierze zależny od koloru),
 • wzór, kolor,
 • śliskość, gład­kość,
 • łatwość utrzy­ma­nia i konserwacji.

Wszys­tko to, wpływa na koń­cową cenę.

Zapy­taj o ceny materiałów