Naprawa szyb

Naprawa pękniętej szyby, uszkodzeń

Nie tylko sprzeda­jmy auto szyby, ale także napraw­iamy niewielkie uszkodzenia typu rysy, pęknię­cia, oczka, małe odpryski. Do naprawy takich uszkodzeń potrzebny jest spec­jal­isty­czny sprzęt który posiadamy.

Ogól­nie przy­bliża­jąc temat naprawa taka polega na:

  • wyczyszcze­niu uszkodzenia w szybie,
  • wypełnie­niu ubytku żywicą,
  • utwardze­nie promieni­ami UV.

Koń­cowym etapem naprawy jest zebranie nad­wyżki żywicy i wypolerowanie napraw­ianego miejsca.

Cała naprawa trwa śred­nio do jed­nej godziny i jest to koszt około 50 zło­tych.

Jeżeli ktoś ma tego typu uszkodzenia szyby powinien postarać się by jak najszy­b­ciej udać się na naprawę szyby, lub w miarę możli­wości zabez­pieczyć uszkod­zone miejsce w taki sposób by nie pow­ięk­szało się i nie zabrudz­iło (kurz, pył, piasek, płyn spryski­waczy, deszcz) np. zak­leić uszkodze­nie taśmą kle­jącą do czasu naprawy.

Silne zabrudze­nie uszkodzenia w szy­bie ma negaty­wny wpływ na jakość naprawy, regen­er­ację szyby.

Do naprawy uszkodzeń uży­wamy żywic wysok­iej jakości co z kolei przekłada się na jakość wyko­na­nia naprawy i istotny fakt, iż miejsce naprawy uszkodzenia jest prak­ty­cznie niewidoczne.

Rodzaje uszkodzeń szyby które można naprawić

Najprost­szy podział uszkodzeń szyby samo­chodowej, a dokład­nie jej warstwy wierzch­niej można podzielić na:

  • oczka – punk­towe uszkodze­nie szyby najczęś­ciej pow­staje wtedy mała dzi­urka w szy­bie z licznymi pęknię­ci­ami nazy­wana też gwiazdką. Innym uszkodze­niem punk­towym są oczka w ksz­tał­cie kuli, niekoniecznie z dzi­urą w szy­bie na wylot, cho­ciaż tak się też zdarza.
  • rozetki, półk­siężyce – inne rodzaje uszkodzeń punktowych.
  • pęknię­cia – rysy, podłużné uszkodzenia w szy­bie przed­niej. Podob­nie jak oczka pow­stają wskutek uszkodzenia mechan­icznego auto szyby lub są wynikiem naprężeń jakimi jest obciążona szyba przednia.