Polerowanie szyb i reflektorów

8 lat temu
polerka-6.JPG

Polerowanie szyb i reflektorów

Prze­jrzyste czołowe szyby samo­chodowe gwaran­tują kom­fort i bez­pieczeństwo jazdy. Nierzadko pow­stają na przed­nich szy­bach zarysowa­nia, które utrud­ni­ają jazdę samo­cho­dem zwłaszcza w nocy.

Rysy na szy­bach pow­stają najczęś­ciej przez zły stan wycier­aczek lub przez nieod­powied­nie skrobanie szyb w zimę, tak najszy­b­ciej można uszkodzić szybę. W starszych mod­elach samo­chodów spotkać można zużyte „z piaskowane” szyby.

Nasza firma ofer­uje Państwu usługę polerowa­nia takich szyb, przy­wraca­jąc je do stanu pier­wot­nej prze­jrzys­tości. Poleru­jemy szyby płaskie oraz gięte, gwaran­tu­jąc efekt koń­cowy bez zniek­sz­tałceń i przekła­mań optycznych.

Poniżej przykład­owe realizacje

polerowanie szyby samochodowejEfekt wypolerowanej szyby czołowej

polerowanie szyby samochodowejEfekt wypolerowanej szyby tylnej

Nie wszys­tkie szyby mogą zostać zre­gen­erowane, głębokie rysy, rowki i pęknię­cia dyskwal­i­fikują szybę do regen­er­acji, dlat­ego zawsze prosimy klien­tów o wiz­ytę w naszym warszta­cie w celu oceny stanu szyby.

Reflek­tory samo­chodowe matowe i porysowane na skutek dzi­ała­nia czyn­ników zewnętrznych, upły­wa­jącego czasu i kilo­metrów nie wyglą­dają zbyt dobrze i niespeł­ni­aną odpowied­nio swo­jego zada­nia, dużo gorzej świecą.

Porysowane, pożółkłe i „piaskowane”, matowe reflek­tory znacznie obniżają prze­puszczal­ność światła, co sprawia, że tracimy na widoczności pod­czas jazdy noc­nej a w kon­sek­wencji na samym bez­pieczeńst­wie jazdy.

W naszej ofer­cie pro­ponu­jemy Państwu usługę polerowa­nia reflek­torów samo­chodowych.
Poleru­jemy i szli­fu­jemy wszys­tkie reflek­tory, lampy samo­chodów osobowych i ciężarowych.

efekt przed i po polerowaniu reflektoraEfekt wypolerowanych reflektorów

W zależności od stop­nia zma­towienia, korozji reflek­tora sto­su­jemy szli­fowanie i polerowanie, nierzadko wystar­czy jed­nak sama pol­erka żeby przy­wró­cić lampie samo­chodowej dawny blask i prze­jrzys­tość.
Zre­gen­erowane klosze sprawią że lampy samo­chodu będą świecić jak nowe, dając odczuć znaczną różnicę w poprawie widoczności szczegól­nie pod­czas jazdy nocnej.

  • Zad­baj o swoje bezpieczeństwo.
  • Masz pytanie dzwoń 502 397 360 lub pisz e-​mail szyby1@op.pl